مرخصی

قوانین مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل

شرایط برخورداری بیمه شدگان زن از ۹ ماه مرخصی زایمان

شرایط برخورداری بیمه شدگان زن از ۹ ماه مرخصی زایمان ? شکوری، مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی: ?مرخصی زایمان در زمره تعهدات کوتاه مدت این سازمان است و به بیمه‌شدگان زن شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که دارای رابطه مزد بگیری با کارفرما باشند، پرداخت [...]

آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری‌

انواع مرخصی در قانون کار

انواع مرخصی در قانون کار ♦️استحقاقی ?مرخصی استحقاقی روزهایی در ماه است که شاغل می تواند در محل کار حاضر نشده بدون آنکه از حقوق وی کسر شود . میزان این مرخصی استحقاقی دو و نیم روز در ماه که مجموعا ۲۶ روز و با احتساب جمعه ها یک ماه در سال است . البته […]

پشتیبانی سایت