اخبار آموزش و پرورشاخباراستخداماخبارفرهنگیانپربازدید امور اداری

اطلاعیه جدید سازمان سنجش درباره تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان رشته های خاص

اطلاعیـه‌

تکمیل ظرفیت

 سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌کشور درباره اعلام برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه اختصاصی و سایر مراحل گزینش معرفی‌‌شدگان‌ چند برابرظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی دارای شرایط خاص پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۷ و همچنین اعلام زمان مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت عمومی از معرفی‌شدگان رشته‌ نیمه‌متمرکز آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان درآزمون‌ مذکور

 پیرو اطلاعیه‌ مورخ ۹۷/۰۸/۲۰، بدین‌‌وسیله‌ نظر متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی دارای شرایط خاص پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و همچنین معرفی شدگان رشته‌ نیمه‌متمرکز آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی که در آزمون عملی رشته ذیربط شرکت نموده اند، برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۷ را ‌به‌ نکات زیر معطوف‌ می‌دارد: 

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ تحصیلی دارای شرایط خاص، افراد واجد شرایط در هر یک‌ از کدرشته‌های‌ شرایط خاص تا چند برابر ظرفیت‌ در هر کد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب ‌نموده‌اند، مشخص و در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۷ از طریق سایت این سازمان اعلام خواهد شد.

ب) پذیرفته‌شدگان رشته‌های متمرکز آزمون سراسری سال ۹۷ چنانچه در ردیف ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌‌های‌ فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت قرار بگیرند، در صورتی که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملی رشته‌ و یا رشته‌‌های‌ اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ دارای شرایط خاص اعلام‌ قبولی شوند، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو شده و می‌بایست در رشته قبولی جدید ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمایند، بدیهی است  امکان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی متمرکز قبلی میسر نمی‌باشد. لذا داوطلبان گرامی لازم است در این خصوص دقت و توجه لازم بعمل آورند.

ج) داوطلبانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام نموده ولی در این مرحله نسبت به معرفی آنان اقدام نگردیده، این دسته از داوطلبان یا ضوابط مربوط به پذیرش در این رشته ها را دارا نمی باشند و یا در مقایسه با سایر معرفی شدگان فاقد حداقل نمره علمی لازم برای معرفی در این مرحله هستند.

د) اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی رشته‌های مختلف تحصیلی متمرکز و نیمه متمرکز پردیسهای دانشگاه فرهنگیان پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش علمی نهایی در دهه دوم دی ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

** انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود. (معرفی شدگان دقت نمایند که در هر یک از مراحل مورد نظر، شرکت نمایند):

الف) نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش :

توجه آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت و همچنین معرفی‌شدگان رشته نیمه‌متمرکز که در آزمون عملی رشته ذیربط شرکت نموده‌اند، به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می‌دارد: 

۱- پس از تهیه نسخه پرینت فرم اطلاعات فردی (فرم شماره ۱) مندرج در ذیل همین اطلاعیه، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ اعلام اسامی در سایت، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (جدول شماره ۲ – نشانی و شماره تلفن هسته‌ها) پیوست اطلاعیه ارسال و یا به صورت حضوری ارایه نمایند.

۲- لازم است در تکمیل فرم مشخصات دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تکمیل فرم به عهده داوطلب خواهد بود.  

۳- تکمیل نکردن فرم اطلاعات و یا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

تذکر مهم: معرفی‌شدگان دقت نمایند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصی براساس استان بومی، طبق بخش «نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش» حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان، جهت طی مراحل بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول پیوست) با در دست فرم شماره (۱) و سایر مدارک مربوط مراجعه نمایند.

۴- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی تلقی می‌گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب) اقـدامات لازم برای انجام فرایند گزینش و مصاحبه اختصاصی:

مصاحبه جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری  برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می باشد. انجام مصاحبه تخصصی  صرفاً درمهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه  امکان پذیرمی‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت و رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، منحصراً برای پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صرفاً براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحات ۲ و ۳ «بخش پیوست‌ها» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷  و اطلاعیه  مورخ ۹۷/۰۸/۲۰ سازمان سنجش آموزش کشورخواهد بود. 

۱- جدول شماره (۱) نام، نشانی و شماره تلفن مراکز مجری مصاحبه اختصاصی از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمرکز و مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران می باشد که داوطلبان ضرورت دارد برای شرکت در مصاحبه تخصصی در زمان مقرر در مراکز مجری حضور یابند.

تذکر: معرفی شدگان دقت نمایند چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه ایجاد گردد متعاقبا از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان بومی داوطلب اعلام خواهد شد.

۲- از معرفی‌شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در صفحه ۲ و ۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و اطلاعیه های اصلاحی بعدی سازمان سنجش آموزش کشور (کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط برای مجاز شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه ی دوم (معدل سه پایه  اول، دوم و سوم)، بومی بودن در کد رشته محل انتخابی، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدین ۷۵/۰۷/۰۱ به بعد») باشند در غیر اینصورت انجام مصاحبه علمی –تخصصی، منتفی خواهد بود.

تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن تحت هر شرایطی تغییر نخواهد کرد. 

۳- ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چندبرابر باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرارگیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

۴- موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی و تایید صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌گردد، بلکه کلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصی و بررسی و تایید صلاحیت‌های عمومی بوده و همچنین در گزینش نهایی که براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گردد، دارای بالاترین نمره علمی نهایی در مقایسه با سایر داوطلبان نیز باشند. 

تبصره): داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه‌های مزبور اقدام نمایند و یا در مراحل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی شرکت نمایند. 

۵- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بلعکس در بدو  ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود. 

۶- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین، بیماری و غیره … ممنوع می‌باشد. 

۷- محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی، توسط پردیس‌ها در واحدهای تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (۱) صفحه ۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ تعیین خواهد شد.  

تبصره ۱ : در کلاس‌هایی که به حدنصاب لازم (حداقل ۲۰ نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته‌شدگان در سطح پردیس‌های کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته¬شدگان هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنان “کان لم یکن” تلقی خواهد شد.

تبصره ۲ : انتقال و جابجایی در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می‌باشد.

۸- در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره صرفاً گرایش فعالیتهای پرورشی، اجرا خواهد شد و فارغ التحصیلان به عنوان مربی امور تربیتی بکارگیری خواهند شد.

۹- پذیرفته شدگان متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در هر یک از کدرشته های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی که متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام و شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت نبوده اند، بنابراین در صورت معرفی به آموزش و پرورش از مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی حذف خواهند شد.

۱۰- جهت شرکت در مصاحبه ، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی، درصورت وجود، دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است) و یک قطعه عکس ۴ ×۳  که درسال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت‌نام در آزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است) الزامی است.

۱۱- زمان مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان: روز شنبه مورخ  ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۷ لغایت روز سه شنبه مورخ  ۲۷/ ۹/۱۳۹۷  ( صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و بعد از ظهر۱۴ تا  ۱۸) است. 

تذکر: زمان دقیق انجام مصاحبه معرفی‌شدگان توسط پردیس مجری مصاحبه تعیین خواهد شد و معرفی‌شدگان لازم است قبل از تاریخ  ۹۷/۰۹/۱۷ از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه و یا با مراجعه حضوری از روز و زمان دقیق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

۱۲- براساس جدول تعرفه‌های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هئیت محترم وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۰۹/۱۹ به شماره ابلاغی ۱۱۸۰۱۵/ت ۵۴۷۵۴ هـ مورخ ۹۶/۰۹/۲۵، هریک از داوطلبان معرفی شده برای هزینه انجام فرایند مصاحبه ، بارعایت موارد فوق، مبلغ ۲۷۰٫۰۰۰ (دویست و هفتاد هزار) ریال به حسابی که در زمان مصاحبه تخصصی اعلام می‌گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تخصصی تحویل نمایند. 

توجه:  از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده‌اند مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خودداری نمایند بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

۱۳- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام ، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی ، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

تذکرات خیلی مهم: 

۱- داوطلبی که در شهریورماه سال جاری برای رشته‌های متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی معرفی شده لیکن به دلیل نداشتن شرط” معدل، سن و معاینات پزشکی” مطابق مفاد شرایط و ضوابط مندرج در صفحه ۲و۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، از سوی آموزش و پرورش مورد تأیید قرار نگرفته‌اند. چنانچه در ردیف معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز و یا تکمیل ظرفیت، قرار گیرند از مراجعه برای انجام فرایند مصاحبه به دلیل غیر واجدشرایط بودن، خودداری نمایند. 

تبصره: چنانچه داوطلبی در این مرحله به آموزش و پرورش معرفی شده باشد که ویژگی جسمانی داوطلب، نسبت به مراحل قبل آزمون تغییر کرده است موضوع مجددا توسط مرکز مجری مصاحبه صرفاَ برای رشته¬های نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت (حسب معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش) مورد بررسی خواهد گرفت.

۲- داوطلبی که در شهریورماه سال جاری برای رشته‌های متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی معرفی شده و صلاحیت عمومی و تخصصی آنان مورد تأیید آموزش وپرورش قرارگرفته است می‌بایست نسبت به تکمیل فرم پذیرش در مرکز مجری مصاحبه و هسته گزینش استان اقدام نمایند. عدم مراجعه به هریک از مراکز مزبور (هسته گزینش و پردیس مجری مصاحبه)، به منزله انصراف از رشته‌های نیمه‌متمرکز و یا تکمیل ظرفیت، تلقی خواهد شد.

۳- مسئولیت رعایت مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۳۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به عهده داوطلبان ذکور می باشد، چنانچه سازمان وظیفه عمومی به هر دلیلی با معافیت تحصیلی آنان موافقت ننماید، قبولی داوطلب لغو خواهد شد. بنابراین بمنظور صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون، توصیه می شود قبل از طی مراحل مصاحبه اختصاصی، از وضعیت نظام وظیفه عمومی خود مبنی بر صدور معافیت تحصیلی اطمینان حاصل نمایند.

۴- به موجب ضوابط و مقررات مربوط به رشته های نیمه متمرکز و با توجه به نیاز مبرم آموزش و پرورش به این رشته ها، چنانچه داوطلبانی بصورت همزمان در رشته های متمرکز، نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت پذیرفته نهایی شوند. ملزم به ثبت نام و تحصیل در رشته نیمه متمرکز بوده و قبولی متمرکز و تکمیل ظرفیت آنان “کان لم یکن” تلقی خواهد شد. 

۵- به موجب کارنامه نهایی که از سوی سازمان سنجش برای رشته های متمرکز شهریور ماه سال جاری صادر شده و در کارنامه نهایی داوطلبان برای برخی از کدرشته محل های انتخابی، کد (۵) به مفهوم عدم تایید صلاحیت های عمومی درج شده است، چنانچه اینگونه داوطلبان نسبت به گزینش خود درخواست رسیدگی مجدد نموده باشند و متعاقب آن در رشته-های مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند، در صورت اعلام قبولی همزمان برای دو رشته، ملاک برای تحصیل رشته های متمرکز خواهد بود. بنابراین رشته تکمیل ظرفیت آنان حذف خواهد شد.

نکته مهم برای داوطلبان معرفی‌شده رشته‌ نیمه متمرکز آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷: 

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۷ در صورتی که در آزمون عملی مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ و ۹۷/۰۹/۰۲ شرکت نموده‌اند، می‌بایست طبق توضیحات مندرج در این اطلاعیه و براساس برنامه زمانی مربوط برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به محل‌های تعیین شده مراجعه نمایند. بدیهی است آن دسته از معرفی‌شدگانی که در آزمون عملی شرکت ننموده‌اند حتی در صورت تایید مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش از سوی آموزش و پرورش نیز از گزینش نهایی حذف خواهند شد. 

در پایان داوطلبان گرامی می‌توانند سوالات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۹/۲۰ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مطرح نموده و یا با  شماره‌ تلفن  ۴۲۱۶۳ (پیش شماره ۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

 جدول شماره ۱ – آدرس مراکز مصاحبه نیمه متمرکز و تکمیل ظرفیت۹۷ فرمت PDF

جدول شماره ۲- نشانی و شماره تلفن هسته ها ی گزینش تکمیل ظرفیت سراسری ۹۷ فرمت PDF

  فرم مشخصات فردی داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ فرمت PDF

جزوه کتاب سوالات استخدام آموزش وپرورش
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید