اخبار آموزش و پرورشاخبارضمن خدمتاخبارفرهنگیانپربازدید امور اداری

سوالات رایگان ضمن خدمت اندیشه سیاسی امام

۶۵ سوالات ضمن خدمت اندیشه  سیاسی امام

۱-از لحاظ مبانی جامعه شناسی ، امام خمینی(ره) جامعه را در طول کدام گزینه
تفسیر کرده است؟
در طول نظام هستی توحیدی
٢از نظر مقام معظم رهبری مباحثی چون عدالت خواهی و مبارزه با استکبار به
صورتی مورد تایید هستند که در مسیر کدام گزینه باشند؟
همه موارد
منفعت
٣ اساس تعاریف غربی از قدرت بر کدام مفهوم استوار است ؟
۴ اساسی ترین تعاریف اسلامی از قدرت برکدام مفهوم استوار است ؟ غایت گرایی
۵ اساسی ترین وجه تمایز قدرت در نگاه غربی و اسلامی در چیست ؟ تفاوت در ماهیت
۶ اسلام قدرت را ………..می داند و صاحب قدرت را……… امانت-امانت دار
٧اگر بتوان به چیزی اعتقاد بست همانا توسعه قدرت است و بس، این
عبارت از کیست؟
مایکل کورا
٨امام خمینی مفهوم حکومت و حاکمیت را از قالب فقهی به وادی …
وارد کرد و سازماندهی آن را در قالب… بروز داد.
کلامی-ولایت فقیه
این تعریف از قدرت:(قدرت، توانایی تحمیل اراده است به رغم مقاومت
دیگران،همچنین قدرت رابطه ای است میان دارندگان و تابعان اقتدار و اینکه
قدرت مشارکت در تصمیم گیری است) متعلق به کدام اندیشمند است ؟
عبدالرحمان عالم
١٠این عبارت از کدام اندیشمند سیاسی است؟( قدرت از جهاتی مانند
آب و هواست، همه به آن مربوط هستنداما فقط عده کمی آن را می
فهمند)
جوزف نای
١١این عبارت از کیست: “فلسفه سیاسی اسلام،مهندسی حیات سیاسی اجتماعی
بشریت است ”
مقام معظم رهبری
١٢آنچه در گفتمان غربی در خصوص قدرت مدنظر است کدام گزینه
است ؟
شأن هنجاری
١٣براساس تعاریف اسلامی از قدرت و تعاریف غربی از قدرت است، انسان در این
تعاریف به ترتیب چگونه تبیین می گردد ؟
تکلیف گرا- نتیجه گرا
١۴ به اعتقاد جوزف نای تفاوت قدرت سخت و نرم در چیست ؟
ماهیت رفتار و غیر ملموس بودن
منابع
١۵
به تعبیر Anprew Levine برخی از فرهنگ ها و واژگان سیاسی ، مفهوم قدرت
را به طور خلاصه کدام گزینه می دانند؟
کنترل نتیجه ها
١۶ به نظر جوزف نای قدرت نرم نتایج دلخواه را به وسیله کدام گزینه کسب می کند؟ جذب دیگران
١٧به نظر گراهام ایوانز چرا جامعه شناسان سیاسی در خصوص مفهوم
قدرت کمتر به توافق رسیده اند؟
گستردگی مفهوم قدرت
١٨پدید آوردن آثار مورد نظر در دنیای بیرونی، خواه این آثار انسانی باشد،خواه غیر
انسانی این تعریف از قدرت متعلق به کدام اندیشمند سیاسی است؟
راسل
١٩پروفسور حمید مولانا در کدام کتاب به تبیین و تشریح مفهوم قدرت نرم پرداخته
است؟
اطلاعات و ارتباطات جهانی
٢٠تحولات سال های پایانی کدام دهه میلادی مفاهیم علم سیاست و ورابط بین الملل
را به صورت بنیادین متحول کرد؟
دهه هشتاد
٢١تفاوت اندیشه های حضرت امام خمینی(ره )و حضرت آیت ا ..خامنه
ای با فقهای پیش از خود در تبیین مفهوم قدرت در چیست ؟
به کارگیری در اداره جامعه
٢٢تلخیص در منابع دینی و سیره رسول االله( ص )و اهل بیت و همچنین
پاسخگویی به مسائل عینی جامعه ویژگی آثار کدام شخصیت است؟
آیت االله خامنه ای
٢٣جمله حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در ابعاد مختلف است از
کیست؟
حضرت امام خمینی(ره)
٢۴ چرا در ایران مفهوم قدرت عموماً منفی است ؟ همه موارد
٢۵ چه کسی برای نخستین بار از واژه (قدرت نرم) استفاده کرد؟ جوزف نای
٢۶ حمید مولانا قدرت را به چند بخش تقسیم می کند؟ دوبخش-ملموس و نام ملموس
٢٧ خواجه نظام الملک طوسی سیاست را چگونه تدبیر می کند؟ با نظر به فعلش
٢٨ در گفتمان قدرت در نگاه غربی اخلاق به مثابه یک ……….است . حد
٢٩ در نگاه اسلامی به قدرت مقام انسان در کدام گزینه اشاره شده است؟ عبداللهی
عمل اعمال کننده و بازخورد آن ٣٠ در نگاه آیت ا.. خامنه ای قدرت به واسطه کدام گزینه تبدیل به نعمت یا نقمت می شود؟
٣١ سالم قدرت را ………..می داند و صاحب قدرت را ……… امانت-امانت دار
٣٢ سیاست از نگاه شهید مدرس چگونه است ؟ همه موارد
٣٣سیاست در برگیرنده هنر امور مادی و معنوی در این دنیا و دنیای دیگر است ، این
عبارت از کیست ؟
غزالی
٣۴ سیر انشا و قدرت در نگاه قرآن و روایات چگونه است ؟ رأس به ذیل – ترتیبی
٣۵ شاخص ترین اندیشمند سیاسی جریان رئالیسم کدام گزینه است؟ هانس مورگنتا
همچون جسم و روح
٣۶ شهید مطهری نسبت سیاست و دیانت را چگونه تشریح می کند؟
٣٧فصل مشترک همه صاحب نظران اسلامی بالاخص فقهای شیعه در واکاوی مفهوم
قدرت کدام گزینه است ؟
بعد معنوی و اصالت برای قدرت
خداوند
٣٨فصل مشترک همه صاحب نظران اسلامی بالاخص فقهای شیعه در واکاوی مفهوم
قدرت کدام گزینه است ؟
بعد معنوی و اصالت برای قدرت
خداوند
٣٩ فصل ممیز نگاه غربی و اسلامی به مفهوم قدرت کدام گزینه است ؟ همه گزینه ها
۴٠ فصل ممیز نگاه غربی و اسلامی به مفهوم قدرت کدام گزینه است؟ همه گزینه ها
۴١ فقه سیاسی در نگاه رهبر انقلاب چه وظیفه ای را به عهده دارد؟ اجرای دستورات خداوند در حکومت
۴٢فلسفه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) در ادامه سنت فلسفی …….. – ……… شکل
گرفته است
فارابی-صدرایی

ғ ۴٣ قانونی ترین مفھوم در علم سیاست کدام گزینھ است؟
۴۴ قانونی ترین(کانونی ترین) مفهوم در علم سیاست کدام گزینه است ؟ قدرت
۴۵ قدرت در تفکر اسلامی به شدت ……………است . اخلاقی و روشمند
۴۶ قدرت در گفتمان اسلامی در خصوص اخلاق چه نوع نگاهی دارد؟ اخلاق به عنوان رکن تربیت
۴٧ قدرت سنتی به کدام گزینه وابسته است ؟ دولت
۴٨قدرت قرارداشتن در موقعیتی برتر است که موجب میشود قدرت خواست خود را
به رغم هر مقاومتی بر دیگران تحمیل کند) این جمله از کیست؟
ماکس وبر
۴٩ کاربست قدرت در اندیشه اسلامی ……… و ………… است . وظیفه گرا – متصل
۵٠ کدام گزینه قدرت نرم را بازتولید می کند؟ توانایی جذب
۵١کدام یک از شیوه های زیر برای خروج از توسّع معنایی قانونی ترین مفهوم در علم
سیاست مورد استفاده قرار می گیرد؟
گزینه الف و ج
۵٢ کلام از نگاه مقام معظم رهبری … دانش اسلامی است. برترین و شریف ترین
۵٣کیت دودتیک در کتاب خود(قدرت) مفهوم قدرت را از نگاه برخی اندیشمندان به
چه چیزی تشبیه کرده است ؟
تاروپود جامعه
۵۴ مبنای حرکت در گفتمان اسلامی …………..است و در گفتمان غربی ……. می باشد مصلحت جمعی-نفع شخصی
۵۵ مبنای حرکت در گفتمان اسلامی …………..است و در گفتمان غربی ……. می باشد . مصلحت جمعی-نفع شخصی
۵۶ مقام معظم رهبری جامعه را به دو بخش …………. و ………….. تفسیر می کنند . جامعه اسلامی-جامعه جاهلی
۵٧ مقام معظم رهبری در بعد فلسفی از جمله اندیشمندان ……………. است . غایت گرا
۵٨ منشاء مشروعیت در اسلام …………… است و در نگاه غربی ……….. می باشد . خداوند- اراده مردم
۵٩منظور از نفی ماوراءالطبیعه در فهم نظریه پردازی روابط بین الملل کدام گزینه
است؟

نفی آموزه های وحیانی
۶٠ موضوع اصلی سیاست در نگاه غربی کدام مورد است ؟ منفعت طلبی
۶١مهم ترین و نخستین واقعیتی که باید درباره مفهوم قدرت در نظر گرفت کدام مورد
است ؟
معنای قدرت
۶٢مهمترین اثر مکتوب امام خمینی(ره) در خصوص نظام فلسفی-سیاسی کدام گزینه
است؟
حکومت اسلامی
۶٣نفوذ و استیلای یک ملت بر ملت های دیگر را کدام اندیشمند در تعریف مفهوم
قدرت بیان می کند؟
جک .سی.پلنو
۶۴نقش مردم در نگاه اندیشمندان اسلامی در خصوص مشروعیت بخشی به حکومت
اسلامی کدام گزینه است ؟
فعلیت بخشی
۶۵ هدف سیاست در دیدگاه اسلامی چیست؟ همه موارد

جزوه کتاب سوالات استخدام آموزش وپرورش
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید