صحبت های وزیر آموزش و پرورش در پرداخت زمینه فوق العاده ویژه:

صحبت های وزیر آموزش و پرورش در پرداخت زمینه فوق العاده ویژه:

فوق العاده ویژه
صحبت های وزیر آموزش و پرورش در پرداخت زمینه فوق العاده ویژه: 🔸در زمینه پرداخت فوق العاده ویژه که همزمان با رتبه بندی اعلام گردید برای بعضی مشاغل در سازمان های مختلف تعریف گردید. 🔸 برای ۴۵ درصد معلمان تعریف و نسبت آن با رتبه بندی باید مشخص گردد. 🔸تصمیم گیرنده در این زمینه شورای […]

صحبت های وزیر آموزش و پرورش در پرداخت زمینه فوق العاده ویژه:

🔸در زمینه پرداخت فوق العاده ویژه که همزمان با رتبه بندی اعلام گردید برای بعضی مشاغل در سازمان های مختلف تعریف گردید.

🔸 برای ۴۵ درصد معلمان تعریف و نسبت آن با رتبه بندی باید مشخص گردد.

🔸تصمیم گیرنده در این زمینه شورای حقوق و دستمزد می‌باشد که به ترتیب سازمانهای مختلف در این شورا مطرح و فوق العاده ویژه
به آنها تعلق میگیرد و درخواست وزارت آموزش و پرورش داده شده است.

☑️در ادامه فرهادی اشاره کرد که فوق العاده ویژه در هر سازمانی به همه کارکنان سازمان تعلق نمیگیرد.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت