استخدام ارتش

استخدام -ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم الانبياء(ص) ، هوايي ، دريايي و سازمان هاي تابعه خود از بين جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامي ، دانشجو ميپذيرد. داوطلبان از بين داوطلبان درحال تحصيل و فارغ التحصيلان  رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي ، علوم انساني ومعارف اسلامي از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزشهاي نظامي كاربردي در دانشگاههاي افسري امام علي (ع)، خاتم الانبياء (ص) ، هوايي شهيد ستاري، علوم دريائي امام خميني(ره) و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد.
الف- شرايط عمومي:
متدين به دين مبين اسلام.
تابعيت جمهوري اسلامي ايران (ايراني الاصل بودن و عدم سابقه تابعيت بيگانه)capture
ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.
اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.
فقدان محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران.
نداشتن عضويت ، يا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروهها و سازمانهاي سياسي.
دارابودن حداقل سن ۱۶ سال تمام و حداكثر ۲۲ سال و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه   مي شود(فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند)
حداكثر سن براي رشته خلباني هواپيما ۲۰ سال ميباشد.
عدم معروفيت به فساد اخلاقي برابر ضوابط گزينش .
دارابودن سلامت جسم و روان(برابر معاينات استخدام).تبصره: حداقل قد براي عموم داوطلبان ۱۶۵ سانتيمتر و ديد چشم براي رشته هاي خلباني۱۰/۱۰ميباشد و براي ساير رشته ها حداقل     ۸/۱۰   مي باشد.

ب- شرايط اختصاصي:
سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.
داشتن حداقل معدل كل ديپلم براي رشتههاي علوم تجربي و رياضيفيزيك۱۴ وبراي رشته هاي علوم انساني و معارف اسلامي ۱۶ و همچنين حداقل معدل كتبي ۱۱ براي  تمامي رشته هاو براي داوطلبان در حال تحصيل معدل سال سوم متوسطه ملاك بوده و در زمان ثبت نام نهايي ارائه مدرك قبولي سال چهارم متوسطه يا( پيش دانشگاهي) الزاميست . (فرزندان شاهد ،جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند).
داوطلبان بايستي مدرك قبولي سال چهارم متوسطه ( ياپيش دانشگاهي) خودراحداكثرتا (قبل از شروع دوره رزم مقدماتي مشترك) تا تاريخ ۶/۴/۹۶  ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد.
جهت داوطلبان خلباني هواپيما حداقل معدل كل ۱۵ و حداقل معدل كتبي ۱۲ مي باشد.
قبولي در آزمون علمي ، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني و صلاحيتهاي گزينشي.
فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار ميباشند.
بسيجيان فعال و حافظان كل قرآن كريم از اولويت استخدام برخوردار مي باشند.
نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي.
دانشجويان مشغول به تحصيل در ساير دانشگاه ها درصورت عدم گذراندن ۴۴ واحد درسي(با احتساب واحدهاي ترم جاري) مي توانند ثبت نام نمايند.
ازپذيرفته شدگاني كه دانشجوي ساير دانشگاهها مي باشند مشروط به ارائه برگه انصراف از تحصيل ثبت نام نهايي بعمل خواهد آمد.
امكان استخدام دارندگان معافيت پزشكي درارتش ج.ا.ا وجودندارد.
با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند.
داوطلبان داراي مدرك قهرماني كشوري و بالاتر داراي اولويت در استخدام بوده و در صورت عدم قبولي در معاينات پزشكي اوليه ،براي انجام معاينات مجدد به ف بهداپ آجا معرفي مي شوند.
درجه داران رسمي و پيماني مي توانند پس از اخذ مجوز از نيرو يا سازمان مربوط در كنكور اختصاصي شركت و فقط مجاز به پذيرش دردانشگاه نيرو/ سازمان متبوعه خود مي باشند.
ج- امتيازات:
تحصيل در دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران(دانشگاه افسري امام علي(ع) ،دانشگاه خاتم الانبياء (ص)، دانشگاه هوايي شهيد ستاري ، دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر و دانشكده علوم و فنون فارابي) شبانهروزي ميباشد.
پوشاك، تغذيه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجويان رايگان ميباشد.
به دانشجويان در طول تحصيل كمك هزينه تحصيلي پرداخت ميشود.
دانشجويان پس از طي ۷ ترم موفقيت آميز تحصيلي به درجه ستواندومي نائل ميگردند و پس از دانشآموختگي به آنان دانشنامه كارشناسي در رشته مربوط اعطا ميگردد.
فارغ التحصيلان از تسهيلات ، وام هاي مصوب ، كارت اعتباري حكمت ، بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .
د- مدارك لازم به هنگام مراجعه جهت گزينش داوطلبان پس از قبولي در آزمون ورودي:
۱) چهار برگ رو گرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي به همراه اصل آن+ فتوكپي صفحات شناسنامه پدر و مادر، پدر بزرگ، مادربزرگ، برادران و خواهران تني و ناتني
۲) هشت قطعه عكس ۴*۳ پشت نويسي شده كه يك قطعه آن تقاضا نامه ثبت نام الصاق مي گردد.
۳) اصل و يك برگ روگرفت گواهي دوره متوسط و يا گواهي اشتغال به تحصيل از آموزش و پرورش مربو ط.
۴) برگ اطلاعات انفرادي داوطلبان استخدام(فرم خام مربوط به اطلاعات انفرادي را بايستي از سايت اجا پرينت گرفته و تكميل نماييد)
۵) برگ مشخصات بستگان(فرم خام مربوط به مشخصات بستگان را بايستي از سايت اجا پرينت گرفته و تكميل نماييد)
۶) روگرفت كارت پايان خدمت در صورت انجام خدمت ضرورت سربازي.
۷) فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان و نظاميان مدارك مربوط را به همراه ساير مدارك تحويل نمايند.
۸) بسيجيان فعال و حافظان كل قرآن كريم مدارك مربوط را به همراه ساير مدارك تحويل نمايند.
۹) همراه داشتن كارت ورود به جلسه هنگام گزينش پس از قبولي در آزمون ورودي.
هـ- نحوه ثبت نام :
۱) علاقمندان جهت ثبت نام از تاريخ ۲۵/۸/۹۵  تا ۹/۱۰/۹۵ به وبگاه اينترنتي ارتش جمهوري اسلامي  ايران با آدرس www.AJA.ir مراجعه نمايند.
۲) داوطلبان در هنگام ثبت نام بايستي نزديكترين حوزه ثبت نامي و محل برگزاري آزمون به محل سكونت خود را در سايت اجا انتخاب نمايند.
۳) داوطلبان بايستي كارت ورود به جلسه آزمون را پس از انجام موفقيت آميز كليه مراحل ثبت نام اينترنتي ، از سايت اجا دريافت و به هنگام برگزاري آزمون ورودي ارائه نمايند. ضمناً ارائه كارت ورود به جلسه به هنگام انجام فرآيند گزينش پس از قبولي در آزمون ورودي الزامي مي باشد.

ح- زمان آزمون ورودي و نشاني محل هاي برگزاري آزمون:
الف- آزمون ورودي رأس ساعت ۷ صبح مورخه ۱۵/۱۱/۹۵ برگزار ميگردد، به همراه داشتن کارت ورود به جلسه (که قبلاً از طريق سايت اجا دريافت نموده اند) توسط داوطلبان الزامي مي باشد.
ب-  داوطلبان بايستي جهت آگاهي از نشاني هاي محل برگزاري آزمون ، از مورخه ۱۰/۱۱/۹۵ به وب گاه اجا مراجعه نمايند.
ج- نشانيهاي دفاتر استخدام آجا جهت انجام هماهنگي هاي مورد نياز و مراجعه داوطلبان داراي سهميه و شرايط خاص جهت تحويل مدارک خود  بشرح زير مي باشد:
۱ – تهران – ميدان حر- خيابان امام خميني(ره) غربي- نرسيده به چهارراه کمالي – دفتر استخدام نيروي زميني ارتش ج . ا .ا – تلفن : ۶۶۴۶۷۶۰۹ – ۰۲۱
۲- اروميه –  اول خيابان کاشاني – کوي سازماني- دفتر استخدام قرارگاه عملياتي شمال غرب – تلفن : ۳۲۲۵۹۸۱۱-۰۴۴
۳- اراک- کيلومتر ۴جاده خمين –  جنب پادگان مالک اشتر ناجا  –  فرماندهي آموزشهاي ق پ ه ح خاتم الا نبياء .-تلفن ۴۱۳۲۷۶۰-۰۸۶۳
۴- اصفهان – سه راه حکيم نظامي – جنب کلينيک فجر – دفتراستخدام مرکزآموزش توپخانه  – تلفن : ۳۶۲۰۲۰۳۳-۰۳۱
۵- اهواز – امانيه- خيابان فلسطين – جنب بيمارستان رازي – دفتر استخدام تيپ ۱۹۲ زرهي – تلفن : ۳۳۳۳۰۵۷۴-۰۶۱
۶- ايلام- ميدان معلم- خيابان پيام – انتهاي کوچه پيام۴-دفتراستخدام- تلفن: ۳۲۲۲۴۲۴۴-۰۸۴
۷- اردبيل- بزرگراه شهدا –ايستگاه سرعين- جنب پادگان شهيد چمران-دفتر استخدام تيپ ۴۰  – تلفن : ۳۳۷۱۰۱۲۲-۰۴۵
۸- بندرعباس- جاده اسکله – جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي(سورو) – شعبه استخدام.  تلفن: ۳۳۵۳۴۳۱۳-۰۷۶
۹- بيرجند- ميدان ابوذر- خيابان ارتش- روبروي کميته امداد امام خميني(ره)- دفتر استخدام مرا ۰۴- تلفن: ۳۲۲۲۲۰۰۹-۰۵۶
۱۰- بجنورد- خيابان فردوسي جنوبي-دفتراستخدام تيپ۱۳۰ شهيد دلجويان-تلفن :۳۲۳۱۸۲۸۱-۰۵۸
۱۱- بوشهر- منطقه دوم دريايي-  درب دوم نيروي دريايي-  درب دژبان-  شعبه استخدام.- تلفن: ۱۹- ۳۳۴۴۴۲۱۲- ۰۷۷(داخلي ۳۰۳۶)
۱۲- تبريز- انتهاي خيابان ارتش – دفتر استخدام تيپ۱۲۱– تلفن : ۳۵۴۲۰۶۳۰-۰۴۱
۱۳- خرم آباد – خيابان انقلاب –گردان آموزشي تيپ۱۸۴- دفتر استخدام تيپ۱۸۴ – تلفن : ۳۳۳۰۹۰۰۳-۰۶۶
۱۴- رشت- ميدان نيروي دريايي – فرماندهي آموزش تخصصهاي دريايي – نيروي انساني استخدام.- تلفن: ۳۳۳۳۹۹۷۵- ۰۱۳
۱۵- زاهدان – خيابان آزادي- روبروي سازمان قضايي ن.م –دفتراستخدام تيپ۱۸۸  – تلفن : ۳۳۲۳۹۰۸۲-۰۵۴
۱۶- زنجان-ميدان ارتش- جنب تالار ۲۲بهمن-تلفن:۳۳۵۳۸۰۶۰-۰۲۴
۱۷- سنندج- ميدان ارتش- درب دژباني تيپ۱۲۸پادگان شهيدسرلشگرايرج نصرت زاده-تلفن: ۳۳۱۱۱۶۰۶-۰۸۷
۱۸- شاهرود- ميدان آزادي -جنب بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح – دفتر استخدام تيپ ۱۵۸- تلفن :۳۲۲۲۹۰۹۴-۰۲۳
۱۹- شيراز- ميدان امام حسين(ع)(فلکه ستاد) – دفتراستخدام فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس- تلفن : ۳۲۳۳۷۱۲۶- ۳۲۳۵۰۰۲۳- ۳۲۳۵۰۰۴۸-۰۷۱
۲۰- قزوين – بلوار شهيد بهشتي- جنب درب تيپ۱۱۶ –  دفتر استخدام- تلفن : ۳۳۳۲۲۴۶۹-۰۲۸
۲۱- کرمان – خيابان عدالت- روبروي فروشگاه اتکا -دفتر استخدام مرا ۰۵- تلفن : ۳۲۲۶۷۷۵۷-۰۳۴
۲۲- کرمانشاه- بلوارشهيدبهشتي- سه راه حافظيه – دفتر استخدام پشتيباني منطقه۱  – تلفن :۳۸۳۵۹۴۱۰-۰۸۳
۲۳- گرگان- فلکه فخرالدين اسعد گرگاني – دفتر استخدام تيپ ۲۳۰- تلفن: ۳۲۲۲۹۴۹۹-۰۱۷
۲۴- مشهد- چهارراه استانداري –ميدان ديدگاه لشگر- درب ۱ لشگر- دفتر استخدام قرارگاه منطقه اي شمال شرق-  تلفن: ۳۸۵۲۵۵۵۹-۰۵۱
۲۵- نوشهر- خيابان شهيدعمادالدين کريمي- جنب مصلي- دفتر استخدام نوشهر – تلفن : ۵۲۳۵۳۰۸۳-۰۱۱
۲۶- همدان- ميدان امامزاده عبداله-بلوار زينبيه-روبروي دانشگاه غير انتفاعي الوند-دفتر استخدام تيپ ۳۱۶-تلفن: ۴۲۲۲۵۲۵-۰۸۱۳
د- نتايج آزمون ورودي در وب گاه آجا با آدرس www.AJA.ir و دفاتر استخدامي بيست وششگانه فوق اعلام خواهد شد.
هـ  قبول شدگان آزمون ورودي لازم است طبق برنامه زماني اعلام شده در وب گاه آجا، جهت انجام بقيه مراحل گزينش با هماهنگي حوزههاي امتحاني مربوط ، به مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش ج.ا.ا واقع در تهران – ميدان حر- خيابان امام خميني(ره) – نرسيده به چهارراه کمالي ، مراجعه نمايند.

جزوه کتاب سوالات استخدام آموزش وپرورش
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید