حقوق سرياز معلم

جدول حقوق پرسنل وظیفه سال 1392
 بر اساس بخشنامه 710/41 مورخ 92/10/18 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت متبوع
رديف درجه  طبق ماده 48 قانون خدمت وظيفه عمومي مندرج در توضيحات مشخص مي شود  درصد حقوق حقوق
ماهانه
هزينه پوشاك حق مسکن
غيربومي
هزینه خوراک
غير بومي
عائله مندی كمك هزينه هر فرزند
1 سرباز / ناوي 136 656,716 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
2 سرباز دوم / ناوي دوم 137 661,545 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
3 سرباز يكم / ناوي يكم 140 676,032 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
4 سرجوخه / رزم يار / سرناوي 143 690,518 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
5 گروهبان سوم / رزم آور سوم / مهناوي سوم 148 714,662 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
6 گروهبان دوم / رزم آور دوم / مهناوي دوم 154 743,635 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
7 گروهبان يكم / رزم دار يكم / مهناوي يكم 161 777,436 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
8 استوار دوم / رزمدار دوم / ناو استوار دوم 168 811,238 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
9 استوار يكم / رزمدار يكم 177 854,697 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
10 ستوان سوم / ناوبان سوم 190 917,472 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
11 ستوان دوم / ناوبان دوم 206 994,732 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
12 ستوان يكم / ناوبان يكم 228 1,100,966 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260
13 ستوان يكم پزشك / ناوبان يكم پزشك 252 1,216,857 251,500 100,000 1,700,000 814,860 211,260

توضيحات:

1- فرمول محاسبه حقوق ماهانه و كمك هزينه عائله مندي و اولاد به شرح ذيل مي باشد :
الف – حقوق ماهيانه : درصد حقوق درجه x ضريب ريالي سال مربوطه x واحد حداقل حقوق
مثال ) محاسبه حقوق ماهانه ستوان دوم / ناوبان دوم :                                   994732 = 100 / (206 * 1006 * 480)
ب – عائله مندي :        814860 = 1392(1006) ×810
ج – اولاد :       211260 = 1392(1006) ×210
ماده 48 قانون خدمت وظيفه عمومي :
كاركنان وظيفه بر اساس مدرك تحصيلي و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزشي لازم يكي از درجات زير نائل مي گردند
1- كاركنان وظيفه فاقد مدرك پايان دوران متوسطه به يكي از درجات سربازي تا سرجوخگي
2- كاركنان وظيفه داراي مدرك پايان دوره متوسطه به يكي از درجات گروهباني يا رزم آوري
3- كاركنان وظيفه دارايمدرك كارداني به يكي از درجات استواري يا رزمداري يا ستوان سومي( براي مدرك فوق ديپلم در استان 
فارس طبق بخشنامه هاي موجود تا كنون از درجه استوار يكم / رزم دار يكم استفاده  شده است )
4- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي
5- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به درجه ستوان يكمي 
بومي كسي است كه در شهرستان محل سكونت خود يا در فاصله كمتر از 35 كيلومترخدمت نمايد يا امكان تردد به منزل داشته باشد
و يا در زمان جذب ، پذيرش و اخذ امريه طبق تمايل شخصي محلي خارج از محل سكونت تعيين كرده باشد
غير بومي كسي است كه بنا به ضرورت و نياز در شهرستان خارج از محل سكونت خدمت نمايد و امكان تردد به منزل را نداشته و در محل خدمت بيتوته داشته باشد .

هزينه سفر

هزينه سفر در هر نوبت مرخصي استحقاقي = مسير رفت و برگشت به كيلومتر x يك پنجم ضريب ريالي سال

هرگونه اشكال در قسمت ارسال نظرات كليك  نماييد

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت