محاسبه (تقریبی) 18درصدحقوق فرهنگیان درسال 1398

نکته:درصورت نداشتن مبلغ سایر و تفاوت تطبیق حتماصفر وارد کنید تا محاسبه انجام شود.این محاسبه براساس بخشنامه کنونی می باشد مبلغ 400هزار بصورت18درصد محاسبه می گردد. تذکر مهم کسانیکه که مبالغ پایانی زیر 400 هزار محاسبه کرد یعنی جمع آخر 440 هزار خواهد بود


*ضمن خدمت جدید سال 1397