قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده

قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده

حقوق بازنشستگان
قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده علاوه بر میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده و شرایط آن، یکی از مسائل مهم دیگری که در رابطه با سهم فرزند دختر، از حقوق بازنشستگی پدر وی مطرح می‌شود، بحث قطع شدن این حقوق و شرایط آن می‌باشد. لذا، در این بخش، به بررسی […]

قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده

علاوه بر میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده و شرایط آن، یکی از مسائل مهم دیگری که در رابطه با سهم فرزند دختر، از حقوق بازنشستگی پدر وی مطرح می‌شود، بحث قطع شدن این حقوق و شرایط آن می‌باشد. لذا، در این بخش، به بررسی موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده پرداخته که مطابق توضیحات زیر می‌باشد.

🔻تا پیش از تصویب قانون جدید مستمری بگیران یا همان قانون حمایت خانواده، موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده، برای فرزندان دختر مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، کاملا متفاوت از یکدیگر بود.

🔻با این توضیح که در قانون تامین اجتماعی، با رسیدن فرزند دختر به ۱۸ سالگی، حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی پدر فوت شده وی قطع می‌شد، مگر در حالتی که اشتغال به #تحصیل داشته یا اینکه به دلیل بیماری یا نقص عضو، #قادر به کار کردن نبود.
اما، در قانون #استخدام کشوری، فرزند دختر تا حداکثر ۲۵ سالگی، به شرط نداشتن #شوهر و #شغل، حق استفاده از حقوق پدر فوت شده خود را داشت و پس از این سن، حقوق وی قطع می‌گشت.
🔻در حال حاضر، مطابق قانون جدید مستمری بگیران، موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده، برای فرزندان دختر مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، مانند یکدیگر بوده که در ادامه، به توضیح این موارد می‌پردازیم.

🔻فرزند دختر، شوهر داشته باشد. بنابراین، در صورتی که فرزند دختر، پس از ازدواج، از شوهر خود جدا شده و در نتیجه، فاقد شوهر باشد، حق بهره مندی از حقوق پدر فوت شده خود را #خواهد_داشت.

🔻فرزند دختر، دارای شغل باشد. نتیجه این مساله این است که چنانچه، دختری که به دلیل اشتغال، مستمری وی قطع شده، فاقد شغل گردد، می‌تواند از حقوق پدر فوت شده خود استفاده نماید.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت