استخدام خانم و آقا در ارتش

استخدام خانم و آقا در ارتش

استخدام افسر و كارمند پيماني در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران تاریخ انقضا :1395/9/21 استخدام افسر پيماني (پنج ساله) و كارمند پيماني (شش ساله) در رشته هاي بهداشتي، فني، درماني در  نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران الف) شرايط عمومي 1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2- التزام عملي به احكام اسلامي […]

استخدام افسر و كارمند پيماني در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1395/9/21

استخدام افسر پيماني (پنج ساله) و كارمند پيماني (شش ساله) در رشته هاي بهداشتي، فني، درماني در  نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
الف) شرايط عمومي

1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي
3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه
4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمانهاي سياسي
5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري57356133
6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي (حداقل قد165سانتي متر و  حداقل ديد چشم بدون عينك 10/8 )

8- شرايط سني:

الف-حداكثر سن داوطلبان با مدرك دكترا 30 سال و دكتراي تخصصي 40 سال تمام مي باشد.
ب- براي داوطلبان افسرپيماني(بندج)شرايط سني حداقل22وحداكثر 28 سال مي باشد.
ج-حداقل سن كارمندان تجربي پيماني 18و حداكثرآن 26 سال مي باشد .
(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهداء،آزادگان وجانبازان ازكارافتاده كلي ازشروط سن ومعدل معاف مي باشند)
9- براي داوطلبان استخدام پيماني داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) كه تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1395 باشد، الزامي است .
10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمانها و ارگانهاي دولتي.
11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع كارشناسي مربوط به افسران پيماني و حداقل معدل 14 در رشتههاي بهداشتي و درماني.

ب) شرايط اختصاصي استخدام


1- دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصصهاي علمي، بهداشتي، فني، درماني و افسري  بهشرح مندرج در برابر هر تخصص ( براي تخصصهاي فني مندرج در بند « ه »  مدرك فني يا سابقة كار ذكر شده فقط بايد در همان حوزة تخصصي باشد.)
2- داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي ارتش داشته باشند، از اولويت برخوردار هستند، اما افرادي كه قبلاً يك بار بهصورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نمودهاند، نميتوانند داوطلب شوند.
3- براي استخدام در كلية تخصصها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي فعال از اولويتهايي برخوردار خواهند شد.
4- حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.
5- پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي خواهند بود و در صورت نياز، بنابه صلاحديد نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.

ج : تخصصهاي افسري مورد نياز(پيماني پنج ساله)

رديف تخصص                   مدرك تحصيلي    تعداد    جنسيت
1 مترجمي زبان انگليسي       فوق ليسانس       1نفر     مرد
2 مهندسي برق- مخابرات     كارشناس         44 نفر   مرد
3 مهندسي نرم افزار            كارشناس          10 نفر  مرد
4 مهندسي سخت افزار         كارشناس            2نفر    مرد
5 مهندسي برق-الكترونيك كارشناس 3نفر مرد

د : تخصصهاي بهداشتي مورد نياز (كارمند پيماني 6 ساله)

رديف  تخصص     مدرك تحصيلي    تعداد    محل خدمتي  جنسيت
1 متخصص پوست   دكترا              يك نفر  تهران       زن و مرد
2  زنان و زايمان      دكترا               يك نفر تهران        زن
3 طب رزمي           دكترا                يك نفر كنارك    زن و مرد
4 كودكان                دكترا                يك نفر بندرعباس  زن و مرد
5 گوش و حلق و بيني  دكترا               يك نفر تهران      زن و مرد
6 پزشك عمومي         دكترا               دو نفر سيرجان- جاسك زن و مرد
7  مهندسي پزشكي      كارشناس           يك نفر بوشهر   زن و مرد
8 بهداشت حرفه اي     كارشناس          سه نفر انزلي-  تهران-جاسك زن و مرد
9 بينايي سنجي           كارشناس           سه نفر رشت-جاسك-كنارك زن و مرد
10 پرستاري            كارشناس              دو نفر جاسك زن و مرد
11 راديولوژي          كارشناس              يك نفر جاسك زن و مرد
12 روانشناس عمومي كارشناس               يك نفر سيرجان مرد
13 روانشناس عمومي كارشناس             دو نفر رشت- جاسك زن و مرد
14 روانشناس عمومي كارشناس                   يك نفر بندرعباس  زن
15 فيزيوتراپي   كارشناس               دو نفر بندرعباس- جاسك زن و مرد
16 علوم تغذيه     كارشناس      سه نفر بندرعباس- جاسك- كنارك زن و مرد
17 مامايي           كارشناس                يك نفر كنارك زن
18 شنوايي سنجي كارشناس    سه نفر بندرعباس- جاسك- كنارك زن و مرد

ه : تخصص هاي فني مورد نياز (كارمند پيماني 6 ساله)

رديف       تخصص      مدرك تحصيلي     تعداد    مورد نياز  محل خدمتي
1 آشپزي   ديپلم شش نفر انزلي-                         بندرعباس- كنارك-رشت
2 آرايشگري ديپلم سه نفر                               بندرعباس-جاسك-كنارك
3 نانوايي     ديپلم                                دو نفر  بندرعباس-كنارك
4 نجاري ديپلم                                   يك نفر  بندرعباس
5 تعميركارمكانيكي تاسيسات تصفيه خانه وفاضلاب وپمپ آب  ديپلم يك نفر جاسك
6 مهماندار  ديپلم                                يك نفر    جاسك
7 راننده خودرو سنگين    ديپلم                  يك نفر جاسك
8 تعميركارخودروچرخدار ديپلم                  يك نفر  جاسك
9 تعميركارسيستم برق و آلات دقيق خودرو  ديپلم  يك نفر كنارك
10 متصدي صحافي  ديپلم                      يك نفر تهران
11 لوله كش               ديپلم                 يك نفر كنارك
12 راننده خودرو نيمه سنگين  ديپلم            يك نفر كنارك
13 تعميركار برق و باطري خودرو ديپلم  يك نفر سيرجان
14 پيشخدمت  ديپلم                              يك نفر نوشهر

و) امتيازها
1- پرداخت حقوق و مزايا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت .
2- پذيرفته شدگان از تسهيلات وامهاي مصوب، كارت اعتباري حكمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

3- همسر و فرزندان پذيرفته شدگان بهعنوان افراد تحت تكفل آنان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

ز) مدارك مورد نياز براي ثبت نام
1- يك برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
2- يك برگ روگرفت از مدرك تحصيلي(دارندگان مدارك دكترا مقالات،فعاليت هاو تحقيقات علمي خودرابه همراه داشته باشند)
3- يك برگ روگرفت از مدرك فني و حرفهاي براي متقاضيان استخدام بند «ه» ( براي متقاضيان شغل رانندگي، روگرفت گواهينامة پاية يكم وگواهينامة ويژه يا گواهي معتبر سابقة كار) به تناسب موارد مندرج در جدولهاي تخصص
4- يك برگ روگرفت از كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده بهخدمت ( بدون مهر غيبت ) با تاريخ اعزام بعد از اسفند ماه سال1395
5- دو قطعه عكس 4× 3 جديد
6- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان
7- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانوادههاي ايثارگران، نيروهاي مسلح و دارندگان سابقة بسيج با عضويت فعال
8- واريز مبلغ 000/400 ريال(چهارصد هزار ريال) به حساب 1210,173,1029196,1 بانك حكمت ( به نام مديريت استخدام معاونت نيروي انساني نداجا)  و ارائه اصل برگة واريزي در زمان ثبت نام (درصورت عدم احرازشرايط لازم براي ثبت نام ،وجه مربوطه به هيچ وجه قابل استردادنمي باشد)

ح) نحوه ثبت نام
1- ثبت نام از داوطلبان بهصورت حضوري انجام ميشود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- داوطلبان براي ثبتنام با مدارك پيشگفته از تاريخ 13/09/95  تا تاريخ 6 /10/95  ( به استثناي روزهاي جمعه)  از ساعت 0800  تا 1300 با توجه به محل سكونت خود به يكي از نشاني­هاي زير مراجعه نمايند.
تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام
نيروي دريايي، تلفن 77226003 و 77226007
بندرعباس، جادة اسكله، جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام،
تلفن 33423009-32142055
بوشهر، منطقة دوم نيروي دريايي، در دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 4544201 ، داخلي 3036
بندرجاسك، جنب ميدان شهدا، منطقة دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوي اسلامي ايران، دايرة استخدام، تلفن 5220458
چابهار، كنارك، منطقة سوم نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزينش و استخدام نداجا، تلفن4312145  و 4312922
نوشهر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، تلفن 3253083
رشت، ميدان نيروي دريايي، فرماندهي آموزش تخصص هاي دريايي، دفتر استخدام،
تلفن 01333339975
خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نيروي انساني، شعبة استخدام، تلفن 09381062204
سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر،  شعبة گزينش و استخدام ،  تلفن 03441323313-03442206706
مشهد،كوه سنگي هشت، ابتداي خيابان شهيد بهشتي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 05138598811   –  05138598300
شيراز، ميدان اطلسي، نبش خيابان فروغي ، روبروي بانك سپه ، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 07132286313
اصفهان، خيابان ارتش، سه راه حكيم نظامي، خيابان صفه، نرسيده به اتكاء جنب كانون بازنشستگان نيرو هاي مسلح، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 03136202146
كرمانشاه، بلوار حافظيه، خيابان شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن   08338395093
تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريايي،
تلفن 04135414136
خرم آباد،خيابان60متري،پل مديريت،نبش افلاك 8 ،ساختمان بنيادنخبگان(طبق همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريايي،  تلفن  06633213586
سنندج،ميدان مولوي كرد(صفري)-خيابان آبيدر-ساختمان شماره 3استانداري-طبقه اول ،دفترنمايندگي نيروي دريايي 08733246646
گرگان:به سمت جاده آق قلا،جنب ترمينال،پشت جايگاه سي ان جي دفتراستخدام نداجا 01732686023
سمنان : بلوار ولي عصر- روبروي پارك سنگي – دفتر نمايندگي نداجا ، تلفن 09907953034
اراك: خيابان شهيد بهشتي – (عباس آباد ) جنب امامزداه – دفتر نمايندگي نداجا.
بجنورد: خيابان امام خميني (ره) روبروي پمپ بنزين – خيابان ملاصدرا- بن بست اول –
سمت چپ ، طبقه دوم – دفتر نمايندگي نداجا.
* محل و ساعت برگزاري آزمون كتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.
* شمارة تلفن هاي 77226003-021و 77226007-021در وقت اداري آمادة هرگونه پاسخگويي است.

چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد امتیاز: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت