رشته شغلی

 

کد پست نام پست کد رشته شغلی عنوان رشته شغلی نوع پست
124 كارشناس برنامه ريزي امورپرورشي وفوق برنامه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
233 كارشناس اقامه نماز 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
736 كارشناس مشاوره تحصيلي وتربيتي دوره هاي عمومي ومتوسطه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
803 كارشناس انجمن اولياءومربيان وامورمشاركتهاي مردمي وشوراي آموزش وپرورش 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
839 كارشناس اموربسيج دانش آموزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
1005 كارشناس امورفرهنگي وهنري ومشاوره 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
1006 كارشناس امورتربيتي وديني 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
2298 كارشناس امورفرهنگي وهنري 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
2379 كارشناس برنامه ريزي اردوگاهها 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
3385 كارشناس امورپرورشي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
3529 كارشناس طرح وبرنامه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
3632 كارشناس امورفرهنگي وهنري وفعاليتهاي فوق برنامه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
4248 كارشناس اقامه نمازوقرآن وامورفرهنگي واجتماعي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
4270 كارشناس اقامه نمازوقرآن وامورفرهنگي واجتماعي وفوق برنامه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
4430 كارشناس فعاليتهاي اجتماعي دانش آموزان وامورجوانان هلال احمر 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
5041 كارشناس امورتربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
5064 كارشناس طرح وبرنامه ريزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
5245 كارشناس پرورشي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
5444 رئيس اردوگاه استانی 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
5472 كارشناس اموراجرائي وبرنامه ريزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
5514 رئيس كانون فرهنگي و تربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
6342 كارشناس امورفرهنگي وتربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
6469 كارشناس امورزنان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
6790 كارشناس برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
7949 كارشناس امورپرورشي وتربيت بدني 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
8071 مسئول اموربرنامه ريزي وطرح 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي مسئول
8356 رئيس مركزمشاوره وخدمات روانشناختي دانش آموزان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
8654 كارشناس اموراجرايي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
8983 كارشناس امورپرورشي وتربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
8992 كارشناس مسئول امورزنان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
9110 كارشناس اردوگاهها 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
9246 كارشناس توسعه وبرنامه ريزي امورپرورشي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
9271 كارشناس امورجوانان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
9297 كارشناس امورپرورشي وديني ومشاوره دوره هاي تحصيلي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
9557 كارشناس اموراجرائي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
9965 كارشناس مسئول امورفرهنگي وهنري وفوق برنامه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
10333 كارشناس مسئول برنامه ريزي امورمشاوره وهدايت تحصيلي وشغلي دانش آموزان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
11446 كارشناس مسئول تعميم واحياء نقش تربيتي كاركنان آموزشگاهها 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
11525 كارشناس اموراجرايي ومالي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11768 كارشناس مسئول امورجوان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
11780 كارشناس انجمن اولياء ومربيان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11806 كارشناس مسئول مدارس نمونه وشبانه روزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
11814 رئيس امورفعاليت هاي دانش آموزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
11815 كارشناس امورفعاليت هاي دانش آموزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11820 كارشناس مسئول فعاليت هاي اردويي وكانونها 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
11821 كارشناس فعاليت هاي اردويي وكانونها 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11829 كارشناس قرآن وعترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11831 كارشناس سلامت وپيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11884 كارشناس گسترش فرهنگ نماز،قرآن وعترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11888 كارشناس مسئول گسترش فرهنگ نماز،قرآن وعترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
11905 كارشناس مشاوره تربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
11925 رئيس گروه انجمن اولياء ومربيان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس گروه
11934 رئيس اداره امورفعاليتهاي دانش آموزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
11958 كارشناس برنامه ريزي تربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12036 كارشناس مشاوره 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12052 كارشناس امورتربيتي وپرورشي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12148 كارشناس اموراجرايي وبرنامه ريزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12183 كارشناس امورپرورشي ،فرهنگي واجتماعي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12283 كارشناس امور زنان وجوانان 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12304 معاون پرورشي وتربيت بدني 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
12305 كارشناس مسئول فرهنگي وهنري 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
12306 كارشناس فرهنگي وهنري 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12307 كارشناس مشاوره تربيتي وتحصيلي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12308 كارشناس مسئول فعاليتهاي اردويي وفوق برنامه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
12309 كارشناس فعاليتهاي اردويي وفوق برنامه 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12319 كارشناس فعاليتهاي اردويي وفوق برنامه وگسترش فرهنگ نماز،قرآن وعترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12320 كارشناس مشاوره وسلامت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12321 كارشناس مدارس قرآني 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12331 كارشناس امور فرهنگي وهنري ومشاوره 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12358 كارشناس اموربرنامه ريزي واجرايي كانون 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12475 كارشناس امور برنامه ريزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
12731 معاون پرورشي و فرهنگي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي
13502 معاون پرورشي و فرهنگي مديركل 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي معاون مدير کل
13585 رئيس اداره امور قرآني نماز و عترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
13586 كارشناس مسئول امور قرآني نماز و عترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
13587 كارشناس امور قرآني نماز و عترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
13588 رئيس اداره امورتربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
13593 رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
13594 كارشناس مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
13711 کارشناس برنامه ريزي و امور اجرايي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
13764 كارشناس دانش آموزي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
13895 کارشناس کانون فرهنگي- تربيتي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
13966 رئيس اداره مشاوره تربيتي وتحصيلي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي رئیس اداره
13967 كارشناس مسئول مشاوره تربيتي وتحصيلي 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
13986 كارشناس مسئول نماز وعترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس مسئول
13987 كارشناس نماز وعترت 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
13990 رئيس اردوگاه ( منطقه اي) 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
14549 كارشناس امور پرورشي ،فرهنگي، اجتماعي و تربيت بدني 131 كارشناس برنامه ريزي امورتربيتي کارشناس
5013 كارشناس حراست 162 مامور حراست کارشناس
5015 كارشناس مسئول حراست 162 مامور حراست کارشناس مسئول
8589 رئيس اداره حراست 162 مامور حراست رئیس اداره
9998 مديرحراست 162 مامور حراست مدير کل
10217 كارشناس پدافندغيرعامل 162 مامور حراست کارشناس
13500 كارشناس اسناد محرمانه 162 مامور حراست کارشناس
13753 كارشناس مسئول دبيرخانه محرمانه 162 مامور حراست کارشناس مسئول
13754 كارشناس دبيرخانه محرمانه 162 مامور حراست کارشناس
13755 كارشناس مسئول اسناد و حراست آي تي 162 مامور حراست کارشناس مسئول
13756 كارشناس حراست آي تي 162 مامور حراست کارشناس
13758 كارشناس مسئول حفاظت فيزيكي و پدافند غيرعامل 162 مامور حراست کارشناس مسئول
13759 كارشناس حفاظت فيزيكي و پدافند غيرعامل 162 مامور حراست کارشناس
13760 كارشناس فيزيكي و فني 162 مامور حراست کارشناس
13761 كارشناس مسئول حفاطت پرسنل 162 مامور حراست کارشناس مسئول
13762 كارشناس حفاظت پرسنل 162 مامور حراست کارشناس
13763 كارشناس جمع آوري و تجزيه وتحليل 162 مامور حراست کارشناس
13765 كارشناس مسئول حفاظت پرسنلي و دانش آموزي 162 مامور حراست کارشناس مسئول
13766 كارشناس حفاظت پرسنلي و دانش آموزي 162 مامور حراست کارشناس
14543 كارشناس مسئول حفاظت پرسنل 162 مامور حراست کارشناس مسئول
114 كارشناس برنامه ريزي آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي عشايري 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
317 كارشناس سلامت وتندرستي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
324 كارشناس استعداديابي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
716 كارشناس آموزش وپرورش راهنمايي تحصيلي ودوره عمومي بزرگسالان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
730 كارشناس آموزش وپرورش كاردانش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
771 رئيس نهضت سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي معاون اداره
794 كارشناس آموزش وپرورش فني وحرفه اي وكاردانش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
830 معاون آموزش وپرورش استثنايي 194 كارشناس امور آموزشي معاون اداره
884 كارشناس آموزش نظري وپيش دانشگاهي ودوره تكميلي بزرگسالان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
899 معاون پژوهشي وبرنامه ريزي ومنابع انساني سازمان آموزش وپرورش 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير کل
961 كارشناس تربيت بدني وتندرستي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
997 كارشناس مسئول آموزش وپرورش دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
1051 رئيس اداره آموزش وپرورش 194 كارشناس امور آموزشي رئيس اداره مشمول طرح ارزيابي
1109 كارشناس آموزش عشايري 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
1111 كارشناس آموزش راهنمايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
1128 كارشناس امورآموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
1131 كارشناس امور بهداشت وتغذيه دانش آموزان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
1189 كارشناس آموزش راهنمائي تحصيلي ودوره عمومي بزرگسالان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
1234 كارشناس هماهنگي گروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
2904 كارشناس نيروي انساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3091 كارشناس مسئول برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
3527 كارشناس آموزش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3532 كارشناس تهيه وتوزيع تجهيزات 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3534 كارشناس امورآموزشي وپرورشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3694 كارشناس تجهيزات آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3878 كارشناس سنجش وارزشيابي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3880 كارشناس مسئول آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان استثنايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
3881 آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان پيش دبستاني وابتدايي دچارمشكلات بينايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3883 آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان پيش دبستاني وابتدايي دچارمشكلات شنوايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3884 زش وپرورش دانش آموزان دوره هاي راهنمايي تحصيلي ومتوسطه دچارمشكلات شنواي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3886 كارشناس آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان دچارمشكلات جسمي حركتي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3887 كارشناس آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان دچارمشكلات چندمعلوليتي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3888 ناس آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان پيش دبستاني وابتدايي كم توان ذهني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3894 كارشناس مسئول تشخيص ،توانبخشي وبهداشت معلولين 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
3902 كارشناس مشاوره ومددكاري وانجمن هاي اولياءومربيان معلولين 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3906 كارشناس تربيت بدني معلولين 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
3921 كارشناس تكنولوژي وگروههاي آموزشي دوره عمومي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4006 آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان كم توان ذهني وجسمي حركتي وچندمعلوليتي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4008 ارشناس آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان دچارمشكلات ويژه يادگيري ورفتاري 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4018 كارشناس مسئول آموزش وپرورش عشاير 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
4206 كارشناس آموزش دوره هاي تحصيلي وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4210 كارشناس آموزش وارتقاءمهارتهاي حرفه اي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4212 كارشناس آموزش وارتقاءمهارتهاي حرفه اي دوره عمومي ومتوسطه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4214 كارشناس آموزش وارتقاءمهارتهاي حرفه اي وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4222 كارشناس آموزش وپرورش دوره هاي تحصيلي وگروههاي آموزشي وتكنولوژي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4228 كارشناس ارتقاءمهارتهاي حرفه اي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4334 كارشناس آموزش وارتقاءمهارتهاي حرفه اي وپژوهش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4335 كارشناس آموزش وپرورش دوره عمومي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4336 كارشناس آموزش وپرورش دوره عمومي وغيرانتفاعي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4392 كارشناس تكنولوژي وگروههاي آموزشي دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4422 كارشناس سلامت وتندرستي دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4451 كارشناس مسئول آموزش وپرورش دوره هاي تحصيلي وامورايثارگران 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
4454 كارشناس مسئول آموزش وپرورش دوره هاي تحصيلي وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
4490 كارشناس مسئول نهضت سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
4502 كارشناس نهضت سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
4831 كارشناس مسئول برنامه ريزي دوره هاي آموزش ضمن خدمت 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
4856 كارشناس آموزش ابتدائي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
5394 معاون آموزش وپرورش استثنائي 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير
5636 معاون آموزش متوسطه 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير کل
5675 كارشناس آموزش نيروي انساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
5841 كارشناس بهداشت 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
5886 مسئول نمايندگي 194 كارشناس امور آموزشي مسئول
6018 معاون آموزش متوسطه مديركل 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير کل
6046 كارشناس مسئول انجمن اولياومربيان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
6519 كارشناس آماروبودجه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
6539 مسئول نمايندگي (كارشناس ) 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
6933 كارشناس بهداشت محيط مدارس 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
7205 كارشناس ارزيابي دوره هاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
7581 كارشناس تكنولوژي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
7725 كاردان ارزيابي دوره هاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کاردان
7964 كارشناس برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
8001 كارشناس آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
8364 كارشناس امورآموزش وامتحانات 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
8710 رئيس اداره آموزش وپرورش استثنائي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
8801 كارشناس موزه علوم طبيعي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
8913 كارشناس آموزش نيروي انساني وتحقيقات 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
8918 كارشناس اموربهداشت وتغذيه دانش آموزان وتغديه رايگان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9061 كارشناس آموزش نيروي انساني وتكنولوژي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9177 كارشناس بهداشت وتغذيه دانش آموزان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9295 كارشناس هماهنگي گروههاي آموزشي وتكنولوژي آموزشي دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9459 كارشناس اموربهداشت وتغذيه رايگان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9500 كارشناس آموزش متوسطه نظري وفني وحرفه اي وكارودانش وپيش دانشگاهي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9723 كارشناس آموزش نيروي انساني وتحقيقات وپژوهش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9744 كارشناس آموزش وپرورش نظري ومهارتي ودوره تكميلي بزرگسالان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9754 كارشناس آموزش وپرورش عشاير 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9841 كارشناس (پايگاه اطلاعاتي دوره هاي تحصيلي ) 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9852 كارشناس آموزش وپرورش دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9882 كارشناس تكنولوژي وهماهنگي گروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9887 كارشناس امورآموزشي وپرورشي دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
9928 معاون نهضت سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي معاون اداره
10169 كارشناس كتابداري واطلاع رساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
10386 كارشناس عشاير 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
10387 كارشناس مسئول عشاير 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
10394 معاون مجتمع آموزشي فرهنگي وتوانبخشي دانش آموزان استثنائي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
10922 معاون آموزش ابتدايي 194 كارشناس امور آموزشي
11568 كارشناس منابع انساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11755 كارشناس مسئول آموزش دوره هاي سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
11762 كارشناس (تجهيزات آموزشي ) 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11788 كارشناس مسئول امورشوراهاي منطقه اي آموزش وپرورش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
11789 كارشناس مسئول امورمراكزومدارس غيردولتي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
11790 كارشناس امورمراكزومدارس غيردولتي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11792 كارشناس مسئول آموزش ازراه دور 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
11793 كارشناس آموزش ازراه دور 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11795 كارشناس آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان دوره پيش ومتوسطه حرفه اي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11801 كارشناس مسئول آموزش دبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
11802 كارشناس آموزش دبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11804 كارشناس گروههاي آموزشي وتكنولوژي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11807 كارشناس مدارس نمونه وشبانه روزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11809 كارشناس متوسطه نظري 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11813 كارشناس تكنولوژي وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11817 كارشناس تربيت سياسي ،اجتماعي ،مناسبت هاوايام اله 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11834 رئيس گروه بررسي محتواي آموزشي وپرورشي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس گروه
11835 كارشناس بررسي محتواي آموزشي وپرورشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11839 كارشناس مسئول اجراي دوره هاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
11840 كارشناس اجراي دوره هاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11866 كارشناس كتب درسي ونشريات كمك آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11876 كارشناس آموزش وپرورش دانش آموزان دچارمشكلات بينايي دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11881 كارشناس امورتوانبخشي وبهداشت 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11900 كارشناس امورشوراهاي منطقه اي آموزش وپرورش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11902 كارشناس آموزش پيش دبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11916 كارشناس مسئول آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
11930 موزش وپرورش كودكان ودانش آموزان دوره راهنمايي ومتوسطه دچارمشكلات بينايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
11936 معاون پژوهشي ،برنامه ريزي ونيروي انساني مديركل 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير کل
11956 كارشناس تشخيص ،توانبخشي وبهداشت معلولين 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12033 كارشناس آموزش وپرورش دانش آموزان دچارمشكلات شنوايي دوره هاي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12236 كارشناس جمعداراموال 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12257 كارشناس دوره ابتدايي ،پيش دبستاني ،متوسطه وفني وحرفه اي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12287 كارشناس مسئول مشاركتهاي مردمي ،امور شاهدوايثارگران وامورشوراها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12288 كارشناس مشاركتهاي مردمي ،امور شاهدوايثارگران وامورشوراها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12289 كارشناس مسئول آموزش راهنمايي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12290 كارشناس آموزش راهنمايي تحصيلي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12291 كارشناس مسئول آموزش متوسطه نظري 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12292 كارشناس آموزش متوسطه نظري 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12293 كارشناس مسئول آموزش متوسطه فني وحرفه اي وكاردانش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12294 كارشناس آموزش متوسطه فني وحرفه اي وكاردانش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12296 مديرآموزش وپرورش 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير کل
12301 كارشناس مسئول آموزش نيروي انساني وتكريم مقام معلم 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12302 كارشناس آموزش نيروي انساني وتكريم مقام معلم 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12310 كارشناس مسئول سلامت وپيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12311 كارشناس مسئول تربيت بدني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12312 كارشناس تربيت بدني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12317 كارشناس مسئول توسعه پژوهش ،برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12318 كارشناس توسعه پژوهش ،برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12322 كارشناس مسئول آموزش دبستاني وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12323 كارشناس آموزش دبستاني وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12326 كارشناس توسعه پژوهش ،برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني وفناوري اطلاعات 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12327 معاون آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
12328 كارشناس آموزش متوسطه (راهنمايي ) 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12329 كارشناس مسئول آموزش متوسطه (نظري ،فني وحرفه اي وكاردانش ) 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12330 كارشناس آموزش متوسطه (نظري ،فني وحرفه اي وكاردانش ) 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12332 كارشناس تربيت بدني وسلامت 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12333 كارشناس آموزش پيش دبستاني ،دبستاني ،تكنولوژي وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12334 كارشناس آموزش متوسطه ،تكنولوژي وگروههاي آموزشي راهنمايي ،نظري ،فني وحرفه اي وكاردانش 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12337 رئيس اداره سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
12340 كارشناس مسئول دوره هاي سوادآموزي وساماندهي داوطلبانه و واگذاري ها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12341 كارشناس دوره هاي سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12342 كارشناس دوره هاي تحكيم وانتقال 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12343 كارشناس آموزشهاي داوطلبانه وترويج سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12344 كارشناس دوره هاي تحكيم وانتقال وآموزشهاي داوطلبانه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12345 كارشناس ساماندهي آموزشهاي داوطلبانه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12346 كارشناس دوره هاي سوادآموزي وآموزشهاي داوطلبانه و واگذاري ها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12347 كارشناس سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12348 معاون سوادآموزي مدير كل 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير کل
12350 كارشناس ساماندهي آموزشهاي داوطلبانه وواگذاري ها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12353 رئيس اداره دوره هاي سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
12354 رئيس اداره ساماندهي آموزشهاي داوطلبانه وواگذاري ها 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
12355 كارشناس آموزشهاي داوطلبانه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12356 كارشناس ترويج سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12357 كارشناس مسئول ساماندهي آموزشهاي داوطلبانه وواگذاري ها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12461 رئيس نهضت سوادآموزي 194 كارشناس امور آموزشي معاون اداره
12518 كارشناس آموزش پيش دبستاني ودبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12520 كارشناس آموزش متوسطه (راهنماي ،نظري ،فني وحرفه اي وكاردانش ) 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
12668 كارشناس مسئول تكنولوژي وگروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
12705 كارشناس امور فرهنگي و آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13015 سرپرست آموزشي علوم انساني 194 كارشناس امور آموزشي ساير
13016 سرپرست آموزشي علوم تجربي و رياضي 194 كارشناس امور آموزشي ساير
13108 كارشناس پيش دبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13150 رئيس گروه توليد محتواي الكترونيكي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس گروه
13503 معاون تربيت بدني وسلامت مدير كل 194 كارشناس امور آموزشي معاون مدير کل
13589 رئيس اداره سلامت و تندرستي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
13590 رئيس اداره تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
13596 كارشناس ارزيابي عملكرد مراكز پيش دبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13597 كارشناس توسعه مراكز پيش دبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13615 كارشناس نهضت سوادآموزي و آموزش هاي داوطلبانه و واگذاري ها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13681 رئيس اداره استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
13749 كارشناس نظارت بر مراكز پيش دبستاني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13751 كارشناس مسئول آموزش دوره دوم ابتدايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
13752 كارشناس آموزش دوره دوم ابتدايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13944 مسئول سواد آموزي مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي 194 كارشناس امور آموزشي ساير
13959 كارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
13960 كارشناس آموزش دوره اول متوسطه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13962 كارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
13963 كارشناس آموزش دوره دوم متوسطه 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
13970 رئيس اداره مدارس غيردولتي ومشاركتهاي مردمي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
13983 كارشناس آموزش وپرورش كودكان ودانش آموزان دچارمشكلات چند معلوليتي وكم توان ذهني 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14138 کارشناس مسئول تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي پسران 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
14139 کارشناس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي پسران 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14140 کارشناس مسئول تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي دختران 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
14141 کارشناس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي دختران 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14236 کارشناس آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان دوره پيش حرفه اي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14239 کارشناس آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14254 رئيس اداره برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
14349 رئيس اداره آموزش پيش دبستاني و دوره اول ابتدايي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
14351 کارشناس آموزش پيش دبستاني و دوره اول ابتدايي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14352 رئيس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
14353 رئيس اداره تکنولوژي و گروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
14354 رئيس اداره آموزش دوره اول متوسطه 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
14355 رئيس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظري 194 كارشناس امور آموزشي رئیس اداره
14357 کارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه فني و حرفه اي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
14358 کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه فني و حرفه اي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14359 کارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش و کشاورزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
14360 کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش و کشاورزي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14544 كارشناس ارزيابي از دوره ها 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14550 كارشناس آموزش دبستاني و تكنولوژي و گروههاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14559 كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته هاي مكانيك خودرو ، چاپ ، تاسيسات و صنايع فلزي ، چوب و كاغذ 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
14560 كارشناس برنامه ريزي آموزشي رشته هاي مكانيك خودرو ، چاپ و گروه هاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14561 كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته هاي عمران ونقشه برداري،صنايع شيميايي،معدن،نساجي،متالوژي وسرام 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
14562 كارشناس برنامه ريزي آموزشي رشته هاي صنايع شيميايي، معدن، نساجي، متالوژي، سراميك و گروه هاي آموزشي 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
14563 كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزشي رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك،ساخت وتوليد،نقشه كشي عمومي وعلوم در 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس مسئول
14564 كارشناس برنامه ريزي آموزشي رشته هاي الكترونيك،الكتروتكنيك، ساخت وتوليد،نقشه كشي عمومي،علوم دريايي وگ 194 كارشناس امور آموزشي کارشناس
380 كارشناس مسئول اموراداري ورفاهي 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
381 كارشناس اموراداري ورفاهي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
544 كارشناس مسئول پاسخگويي به شكايات 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
696 كارشناس امورشاهدوايثارگران وبسيج دانش آموزي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
781 كارشناس تعاون واموررفاهي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
831 كارشناس مزاياوترفيعات وگروههاي ممتاز 201 كارشناس اموراداري کارشناس
1130 كارشناس اموراداري 201 كارشناس اموراداري کارشناس
1160 كارشناس بودجه 201 كارشناس اموراداري کارشناس
1238 كارگزين 201 كارشناس اموراداري ساير
1779 كارشناس تجهيزات وتداركات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
1810 كارشناس اموراداري وارزشيابي كاركنان وتاليفات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
1978 كارشناس خدمات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
2235 كارشناس استخدام 201 كارشناس اموراداري کارشناس
2527 كارشناس قراردادها 201 كارشناس اموراداري کارشناس
2540 ارشناس اموراداري وبررسي آثاروتاليفات واموربازنشستگان وموظفين ومستمري ب 201 كارشناس اموراداري کارشناس
2555 كارشناس اموررفاهي وبيمه ودرمان ومراكزرفاهي ودرماني 201 كارشناس اموراداري کارشناس
2996 كارشناس ترفيعات وانتصابات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
3511 كارشناس اموررفاهي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
3600 كارشناس اموراداري وبازنشستگي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
3634 كارشناس تغذيه وبهداشت دانش آموزان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
3718 كارشناس مسئول اموررفاهي وتعاون 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
3832 كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
3834 كارشناس ارزيابي عملكرد 201 كارشناس اموراداري کارشناس
3962 كارشناس مسئول تعاون واموررفاهي كاركنان 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
3964 كارشناس تعاون واموررفاهي كاركنان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
3971 كارشناس مسئول امورمالي بازنشستگان وموظفين ومستمري بگيران 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
4232 كارشناس ارزيابي عملكردوپاسخگوئي به شكايات وامورحقوقي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4288 كارشناس امورپشتيباني 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4290 كارشناس امورپشتيباني وتغذيه رايگان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4374 كارشناس تشكيلات وروشهاوتحول اداري 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4384 كارشناس تشكيلات وفناوري اطلاعات وتحول اداري 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4388 كارشناس تشكيلات وتحول اداري 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4444 كارشناس مزاياوترفيعات وگروههاي ممتازوبررسي آثاروتاليفات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4461 كارشناس مسئول اموراداري رفاهي وارزشيابي كاركنان 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
4497 كارشناس تعاون 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4548 كارشناس اموراداري وكارگزيني 201 كارشناس اموراداري کارشناس
4633 رئيس اداره اموربازنشستگان وموظفين ومستمري بگيران 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
4659 كارشناس مرخصيهاوماموريت 201 كارشناس اموراداري کارشناس
5259 كارشناس اموربازنشستگان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
5288 كارشناس اموربازنشستگان وموظفين ومستمري بگيران 201 كارشناس اموراداري کارشناس
5586 كارشناس ارزيابي عملكردوپاسخگويي به شكايات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
6403 كارشناس مزاياوترفيعات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
6405 كارشناس نقل وانتقالات و مرخصي ها 201 كارشناس اموراداري کارشناس
7429 كارشناس مسئول استخدام 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
8188 معاون اداره بازنشستگي 201 كارشناس اموراداري معاون اداره
8700 كارشناس اموراداري وتعاون 201 كارشناس اموراداري کارشناس
8861 كارشناس اموراداري وارزشيابي كاركنان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
9183 كارشناس تغذيه وپوشاك رايگان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
9289 كارشناس امورشوراهاوتشكلهاوفعاليتهاي دانش آموزي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
9491 كارشناس كارگزيني وارزشيابي كاركنان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
9547 كارشناس اموراداري ومالي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
9824 كارشناس گروههاي ممتازوبررسي آثاروتاليفات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
9832 رئيس اداره تعاون واموررفاهي 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
9902 كارشناس اموراداري وارزشيابي كاركنان واموررفاهي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
10657 كارشناس خريد(حسابدار) 201 كارشناس اموراداري کارشناس
10675 كارشناس اتوماسيون اداري 201 كارشناس اموراداري کارشناس
10917 معاون توسعه مديريت و پشتيباني 201 كارشناس اموراداري معاون مدير کل
11060 كارشناس مسئول هماهنگي وپيگيري اموردفتر 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
11061 كارشناس هماهنگي وپيگيري اموردفتر 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11064 كارشناس مسئول پشتيباني 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
11609 رئيس اداره بازنشستگي 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
11688 كارشناس مسئول وام وتسهيلات 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
11689 كارشناس وام وتسهيلات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11708 كارشناس خدمات عمومي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11734 كارشناس دبيرخانه 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11758 كارشناس (اموردفتري وبايگاني ) 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11764 كارشناس اموراداري (كارگزين ) 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11765 كارشناس ارزيابي عملكردامورحقوقي وپاسخگويي به شكايات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11776 كارشناس پاسخگويي به شكايات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11794 كارشناس اموراداري ومالي ومشاركتهاي مردمي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11842 كارشناس مسئول تغذيه ،برنامه ريزي ونظارت برتوزيع شيرمدرسه 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
11848 رئيس اداره اموراداري وتشكيلات 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
11851 كارشناس مسئول نقل وانتقالات ،مرخصي وماموريت ها 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
11852 كارشناس نقل وانتقالات ،مرخصي وماموريت ها 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11855 كارشناس مسئول اموراداري بازنشستگان 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
11856 كارشناس اموراداري بازنشستگان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11860 كارشناس امورمالي بازنشستگان ،موظفين ومستمري بگيران 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11862 رئيس اداره پشتيباني وخدمات 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
11863 معاون اداره پشتيباني وخدمات 201 كارشناس اموراداري معاون اداره
11871 كارشناس بيمه ودرمان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11896 كارشناس ارزشيابي وتاليفات ،مزاياوترفيعات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11901 كارشناس امورشاهدوايثارگران 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11942 كارشناس پيگيري اموردفتر 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11960 كارشناس تغذيه ،برنامه ريزي ونظارت برتوزيع شيرمدرسه 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11962 معاون اداره اموراداري وتشكيلات 201 كارشناس اموراداري معاون اداره
11963 كارشناس اموررفاهي وتعاون 201 كارشناس اموراداري کارشناس
11964 رئيس اداره پشتيباني وتداركات وخدمات 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
12030 كارشناس مسئول ارزيابي عملكردوپاسخگويي به شكايات 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
12044 معاون توسعه مديريت وپشتيباني 201 كارشناس اموراداري معاون اداره
12210 كارشناس مدارس غيردولتي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12214 رئيس مركز آمار ، فناوري اطلاعات و ارتباطات 201 كارشناس اموراداري
12231 كارشناس پشتيباني وخدمات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12234 كارشناس اموراداري وتشكيلات 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12314 كارشناس مسئول امور اداري و تشكيلات 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
12315 كارشناس تغذيه وشيررايگان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12324 كارشناس پيگيري اموردفتر وروابط عمومي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12336 كارشناس پشتيباني ،تعاون واموررفاهي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12351 كارشناس هماهنگي وپيگيري آموزشي 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12473 كارشناس امور دفتري 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12581 كارشناس تعاون وپشتيباني 201 كارشناس اموراداري کارشناس
12585 مسئول نمايندگي (كارشناس مسئول ) 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
13018 كارشناس ارزيابي كاركنان و معلمان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
13024 رئيس اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
13595 مشاور اجرايي مديركل 201 كارشناس اموراداري کارشناس
13682 رئيس اداره امور شاهد و ايثارگران 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
13710 کارشناس خريد,تغذيه وشير رايگان 201 كارشناس اموراداري کارشناس
13713 كارشناس اتوماسيون اداري و هوشمندسازي مدارس 201 كارشناس اموراداري کارشناس
13964 كارشناس مسئول حقوق ومزايا 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
13965 كارشناس حقوق ومزايا 201 كارشناس اموراداري کارشناس
13971 كارشناس مسئول امور ساختارهاي سازماني ، انتصابات وتحول اداري 201 كارشناس اموراداري کارشناس مسئول
13972 كارشناس امور ساختارهاي سازماني ، انتصابات وتحول اداري 201 كارشناس اموراداري کارشناس
14356 رئيس اداره آموزش دوره دوم متوسطه فني و حرفه اي و کاردانش 201 كارشناس اموراداري رئیس اداره
700 مدير(عضوهسته ) 218 مسئول گزينش مدير
704 كارشناس مسئول آموزش ،مصاحبه وامتحانات (عضوهسته ) 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
707 كارشناس پاسخگويي (خواهر) 218 مسئول گزينش کارشناس
800 كارشناس گزينش (تحقيقگر) 218 مسئول گزينش کارشناس
848 كارشناس مسئول آموزش ومصاحبه وامتحانات 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
1530 كتابدار 218 مسئول گزينش ساير
1643 كارشناس مسئول تحقيقات 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
3848 كارشناس مسئول تحقيقات وپيگيري (عضوهسته ) 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
3852 كارشناس مسئول ارزيابي (عضوهسته ) 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
3854 كارشناس مسئول پاسخگويي (عضوهسته ) 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
3856 كارشناس پاسخگويي (برادر) 218 مسئول گزينش کارشناس
3864 كارشناس آموزش وجذب نيرو 218 مسئول گزينش کارشناس
4600 كارشناس پاسخگوئي گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
4838 معاون كارآموزي 218 مسئول گزينش ساير
9530 كارشناس امورارزيابي (عضوهسته ) 218 مسئول گزينش کارشناس
9937 كارشناس مسئول تحقيقات گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
11782 كارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات (برادر) 218 مسئول گزينش کارشناس
11783 كارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات (خواهر) 218 مسئول گزينش کارشناس
11784 رئيس دبيرخانه گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
11899 كارشناس تحقيقات وپيگيري 218 مسئول گزينش کارشناس
12284 كارشناس تحقيقات گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس
13898 کارشناس مسئول فناوري اطلاعات گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس مسئول
13899 کارشناس فناوري اطلاعات گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس
13900 کارشناس امور اداري و مالي گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس
13904 کارشناس آموزش,مصاحبه و امتحانات گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس
13905 کارشناس بايگاني اسناد و مدارک گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس
13913 كارشناس ارزيابي گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس
13918 کارشناس تحقيقات و پيگيري گزينش 218 مسئول گزينش کارشناس
14552 رئيس گروه نظارت و ارزشيابي گزينش 218 مسئول گزينش رئیس گروه
508 كارشناس مسئول امورمالي واعتبارات ارزي (عامل ذيحساب ) 221 حسابدار کارشناس مسئول
568 كارشناس مسئول امورمالي (عامل ذيحساب ) 221 حسابدار کارشناس مسئول
819 كارشناس مسئول اعتبارات 221 حسابدار کارشناس مسئول
820 كارشناس مسئول دريافت وپرداخت 221 حسابدار کارشناس مسئول
821 كارشناس مسئول دفترداري وتنظيم حسابها 221 حسابدار کارشناس مسئول
823 كارشناس امورمالي بازنشستگان وموظفين ومستمري بگيران 221 حسابدار کارشناس
912 كارشناس مسئول رسيدگي وتسجيل اسناد 221 حسابدار کارشناس مسئول
1058 حسابدارمسئول حساب كتب درسي ونشريات كمك آموزشي 221 حسابدار کارشناس
1064 حسابدارومتصدي حساب كتب درسي ونشريات كمك آموزشي 221 حسابدار ساير
1940 كارشناس حسابداري 221 حسابدار کارشناس
2312 كارشناس امورمالي 221 حسابدار کارشناس
2646 كارشناس مسئول امورمالي 221 حسابدار کارشناس مسئول
4042 معاون اداره امورمالي 221 حسابدار معاون اداره
4278 كارشناس اموال ومسئول حساب كتب درسي ونشريات كمك آموزشي 221 حسابدار کارشناس
4311 كارشناس امورمالي وجمعداراموال 221 حسابدار کارشناس
4470 كارشناس مسئول امورمالي وحسابداري 221 حسابدار کارشناس مسئول
5119 حسابدارجمعداراموال 221 حسابدار ساير
5280 كارشناس اعتبارات 221 حسابدار کارشناس
6116 معاون مدير 221 حسابدار معاون مدير
6335 كارشناس رسيدگي وتسجيل اسناد 221 حسابدار کارشناس
6417 كارشناس امور مالي (راهنمايان مدارس ) 221 حسابدار کارشناس
7784 كارشناس مسئول امورمالي وبودجه 221 حسابدار کارشناس مسئول
8445 رئيس اداره امورمالي 221 حسابدار رئیس اداره
8825 كارشناس دريافت وپرداخت 221 حسابدار کارشناس
8826 كارشناس دفترداري وتنظيم حسابها 221 حسابدار کارشناس
9134 حسابدارمسئول كتب درسي ونشريات كمك آموزشي 221 حسابدار مسئول
9216 كارشناس مالي حساب كتب درسي ونشريات كمك آموزشي 221 حسابدار کارشناس
9889 حسابدارومسئول حساب كتب درسي وجمعداراموال 221 حسابدار مسئول
11065 كارشناس پشتيباني 221 حسابدار کارشناس
11313 كارشناس مالي 221 حسابدار کارشناس
11861 كارشناس مسئول امورمالي وجمعداراموال 221 حسابدار کارشناس مسئول
11865 كارشناس برنامه ريزي خريد 221 حسابدار کارشناس
11875 كارشناس امورمالي ،توسعه ،تجهيزومشاركت هاي مردمي 221 حسابدار کارشناس
11887 كارشناس تنظيم اسناد 221 حسابدار کارشناس
11966 كارشناس خريد 221 حسابدار کارشناس
12335 كارشناس امورمالي ،برنامه وبودجه 221 حسابدار کارشناس
13714 کارشناس امورمالی و امين اموال 221 حسابدار کارشناس
14137 کارشناس درآمدهاي اختصاصي 221 حسابدار کارشناس
10156 كارشناس اسنادوبايگاني 226 كارشناس بررسي اسنادومدارك کارشناس
13969 رئيس اداره راهبري مكاتبات واسناد 226 كارشناس بررسي اسنادومدارك رئیس اداره
14142 معاون اداره راهبري مکاتبات و اسناد 226 كارشناس بررسي اسنادومدارك معاون اداره
802 كارشناس امورحقوقي واملاك وحمايت قضايي كاركنان 304 كارشناس حقوقي کارشناس
1076 عضوهيئت رسيدگي به تخلفات اداري 304 كارشناس حقوقي رئیس اداره
1172 كارشناس حقوقي 304 كارشناس حقوقي کارشناس
4395 كارشناس امورحقوقي 304 كارشناس حقوقي کارشناس
9793 كارشناس حقوقي وحمايت قضايي كاركنان 304 كارشناس حقوقي کارشناس
11548 كارشناس مسئول حقوقي وتعهدات 304 كارشناس حقوقي کارشناس مسئول
11778 رئيس اداره حقوقي ،املاك وحمايت قضايي 304 كارشناس حقوقي رئیس اداره
11779 كارشناس حقوقي ،املاك وحمايت قضايي 304 كارشناس حقوقي کارشناس
12118 كارشناس امورحقوقي وپاسخگويي به شكايات 304 كارشناس حقوقي کارشناس
12285 كارشناس مسئول حقوقي ،املاك وحمايت قضايي كاركنان 304 كارشناس حقوقي کارشناس مسئول
12286 كارشناس حقوقي ،املاك وحمايت قضايي كاركنان 304 كارشناس حقوقي کارشناس
13501 كارشناس حقوقي و امور دعاوي استخدامي 304 كارشناس حقوقي کارشناس
1174 كارشناس روابط عمومي 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس
5936 كارشناس مسئول روابط عمومي واسناد 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس مسئول
10287 كارشناس روابط عمومي وهماهنگي هاوپيگيري امور 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس
12625 كارشناس امور اتباع خارجي 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس
13715 كارشناس روابط عمومي, پيگيري اموردفتر,زنان وجوانان 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس
13716 كارشناس روابط عمومي, پيگيري اموردفتر,زنان وجوانان و مشاركتها 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس
14337 رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي 311 كارشناس روابط عمومي رئیس اداره
14338 کارشناس مسئول اطلاع رساني و روابط عمومي 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس مسئول
14339 کارشناس اطلاع رساني و روابط عمومي 311 كارشناس روابط عمومي کارشناس
780 كارشناس مسئول برنامه وبودجه 378 كارشناس برنامه ريزي کارشناس مسئول
824 كارشناس مسئول بودجه وتامين منابع 378 كارشناس برنامه ريزي کارشناس مسئول
906 كارشناس مسئول بودجه عمراني 378 كارشناس برنامه ريزي کارشناس مسئول
1536 كارشناس مسئول آمار 378 كارشناس برنامه ريزي کارشناس مسئول
2794 كارشناس مسئول طرح وبرنامه 378 كارشناس برنامه ريزي کارشناس مسئول
8108 رئيس گروه طرح وبرنامه 378 كارشناس برنامه ريزي رئیس گروه
10461 كارشناس مسئول بودجه 378 كارشناس برنامه ريزي کارشناس مسئول
14070 کارشناس مسئول آمار و بودجه 378 كارشناس برنامه ريزي کارشناس مسئول
209 كارشناس مسئول فناوري 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس مسئول
1176 كارشناس فرابري داده ها 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
1456 كارشناس فرابري داده وتجزيه وتحليل داده ها 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
3844 كارشناس مسئول توسعه شبكه ها 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس مسئول
4440 كارشناس فن آوري ارتباطات واطلاعات وتشكيلات وتحول اداري 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
4442 كارشناس فناوري اطلاعات وتشكيلات وتحول اداري وآموزش مهارتهاي حرفه اي 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
4443 كارشناس فناوري اطلاعات وتحول اداري 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
6418 كارشناس رايانه وپشتيناني امورسيستمها 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
8186 كارشناس مسئول پشتيباني سيستمهاي نظام جامع 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس مسئول
9708 كارشناس مسئول فناوري اطلاعات 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس مسئول
9709 كارشناس فناوري اطلاعات 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
11267 كارشناس فناوري واطلاعات 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
11836 كارشناس توسعه شبكه ها 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
11837 كارشناس پشتيباني سيستم هاي نظام جامع 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
12181 كارشناس مسئول امورفناوري وسيستم هاي مكانيزه سنجش وآموزش 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس مسئول
12182 كارشناس امورفناوري وسيستم هاي مكانيزه سنجش وآموزش 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
12299 كارشناس مسئول فناوري اطلاعات ،آماروبرنامه ريزي 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس مسئول
12300 كارشناس فناوري اطلاعات ،آماروبرنامه ريزي 823 كارشناس تحليل گر سيستم کارشناس
11889 رئيس گروه تحقيق وپژوهش 1168 كارشناس امور پژوهشي رئیس گروه
11891 كارشناس تحقيق وپژوهش 1168 كارشناس امور پژوهشي کارشناس
12295 معاون توسعه پژوهش ،برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني 1168 كارشناس امور پژوهشي رئیس اداره
12303 كارشناس پژوهش وتحقيقات 1168 كارشناس امور پژوهشي کارشناس
257 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي وتربيتي متوسطه نظري وپيش دانشگاهي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
535 كارشناس آموزش وامتحانات 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
685 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي سوادآموزان 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
738 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي نظري ومهارتي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
865 كارشناس ارزشيابي تحصيلي سوادآموزي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
955 كارشناس سنجش وارزشيابي تربيتي وتحصيلي دانش آموزان 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
1554 كارشناس امتحانات 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
2414 مسئول امورنقليه وسوخت 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي مسئول
2495 كارشناس آموزش وامتحانات دوره راهنمايي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
2609 كارشناس امورآموزشي وپرورشي وسنجش وارزشيابي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
3186 مسئول ثبت وتعقيب پي نوشتهاي مقام عالي وزارت 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي مسئول
3816 كارشناس مسئول سنجش 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس مسئول
3916 كارشناس مسئول سنجش وارزشيابي تحصيلي سوادآموزي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس مسئول
3950 كاردان سنجش وارزشيابي تحصيلي سوادآموزي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کاردان
4200 كارشناس آموزش وامتحانات وامورپرورشي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
4427 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي دوره هاي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
4429 كارشناس سنجش وارزشيابي دوره هاي تحصيلي وپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
4488 كارشناس مسئول سنجش وارزشيابي تحصيلي وتربيتي دوره هاي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس مسئول
7219 كارشناس ارزشيابي تحصيلي وتربيتي عشايري 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
8277 كارشناس سنجش 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
9815 رئيس اداره سنجش وارزشيابي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي رئیس اداره
9816 كارشناس سنجش وارزشيابي نظري وپيش دانشگاهي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
9898 كاردان سنجش وارزشيابي وپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کاردان
9956 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي وپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کمک کارشناس
11033 كارشناس آموزش امتحانات 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
11752 كارشناس مسئول ارزشيابي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس مسئول
11787 كارشناس ارزشيابي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
11879 كارشناس آزمون هاي تشخيصي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
12049 رئيس اداره سنجش آموزش وپرورش 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي رئیس اداره
12338 كارشناس مسئول سنجش وارزشيابي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس مسئول
12339 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
12349 رئيس اداره نظارت وسنجش وارزشيابي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي رئیس اداره
12352 رئيس اداره سنجش وارزشيابي تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي رئیس اداره
12460 كارشناس سنجش تحصيلي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس
14018 كارشناس سنجش و ارزشيابي دوره‌ سوادآموزي 1171 كارشناس سنجش وارزشيابي تحصيلي کارشناس

 

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت